Działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Cel działania: 

Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

  • budowę, rozbudowę i remonty szkół i uczelni artystycznych;
  • zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej w szkołach i uczelniach artystycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu);
  • cyfryzację zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych (jako jeden z elementów projektu).

 

Rodzaje beneficjentów:

  • szkoły artystyczne, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego;
  • uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 
  • jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących dla szkół artystycznych (w imieniu szkół)
  • partnerstwa zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu beneficjentów. 


Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu 4 mln zł. Minimalna wartość projektu realizowanego w ramach partnerstwa wynosi 20 mln zł.

Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na działanie 11.3:

132,37 mln euro.

Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173720, wizyty:1648352