Działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Cel działania:

Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury.

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

  • budowę, rozbudowę, remont i przebudowę instytucji kultury;
  • zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu). 

 

Rodzaje beneficjentów:

  • instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego); 
  • organizacje pozarządowe; 
  • kościoły i związki wyznaniowe;  
  • archiwa państwowe; 
  • jednostki samorządu terytorialnego; 
  • partnerstwa zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu beneficjentów. 

 

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł (w tym dla partnerstw zawiązywanych w celu realizacji projektu).

Dla projektów, dla których beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe minimalna wartość projektu wynosi 4 mln zł.

Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na działanie 11.2:

294,28 mln euro

Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173708, wizyty:1648340