Informacje o priorytecie

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.  


W ramach PO IiŚ zadania z zakresu kultury mogą być realizowane w ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Głównym celem priorytetu jest: 

Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

Cele szczegółowe priorytetu:

  1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
  2. Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury
  3. Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego


W ramach priorytetu przewiduje się komplementarne wsparcie rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz ochronę dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim i światowym, w tym szczególnie zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

 

Kultura i polski dorobek kulturowy traktowane są w priorytecie jako jeden z głównych elementów wpływających na pozytywny wizerunek kraju, identyfikujący i kształtujący obraz Polski na świecie, element przewagi strategicznej w procesie definiowania miejsca i pozycji Polski w Unii Europejskiej. Kultura pełni istotną funkcję w życiu społecznym, integrując i budując poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Jest także uniwersalnym instrumentem rozwijania współpracy międzynarodowej i kształtowania wspólnej, europejskiej tożsamości kulturowej i społecznej. 

 Przewidywane efekty realizacji priorytetu: 

  • poprawa stanu zachowania zabytków nieruchomych,
  • poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych,
  • rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym,
  • zwiększenie atrakcyjności kraju dla mieszkańców, turystów i inwestorów,
  • zwiększenie atrakcyjności kraju dla mieszkańców, turystów i inwestorów,
  • poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej szkół i uczelni artystycznych.

 

Do dnia 29 marca 2013 r. zostało podpisanych 79 umów na dofinansowanie na łączną kwotę 3 860 882 844,01  zł. w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 250 870 334,01 zł.

Harmonogram konkursów

2 kwietnia 2012 r. został ogłoszony konkurs dla działań 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe" PO IiŚ. Nabór wniosków odbędzie się w dniach 2 kwietnia - 23 kwietnia 2012 r. Jednocześnie informujemy, iż MKiDN nie planuje ogłaszania konkursu na działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym POIiŚ.

Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych konkurs ogłoszony w dniu 2 kwietnia 2012 r. był ostatnim konkursem organizowanym przez MKiDN na środki XI priorytetu POIiŚ.

Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173723, wizyty:1648355