Nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach działania 11.2 i 11.3 XI Priorytetu POIiŚ

 MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA XI PRIORYTETU
PROGRAMU OPERACYJNEGO „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

W RAMACH

Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”

oraz

 Działania  11.3  „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”

XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”


1.  Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu


W ramach działania 11.2:

 • Budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury,
 • Zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu).

Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN (w tym dla partnerstw zawiązywanych w celu realizacji projektu).

Dla projektów, gdzie beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN.


W ramach działania 11.3:

 • budowa, rozbudowa i remonty szkół i uczelni artystycznych;
 • zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej w szkołach i uczelniach artystycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu);
 • cyfryzacja zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych (jako jeden z elementów projektu).

Minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN. Minimalna wartość projektu realizowanego przez partnerstwo wynosi 20 mln PLN.

 

2.  Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

W ramach działania 11.2:

 • instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • archiwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego
  oraz partnerstwa 1 zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu beneficjentów.

W ramach działania 11.3:

 • szkoły artystyczne dla których organem prowadzącym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących dla szkół artystycznych (w imieniu szkół) oraz
 • jednostki samorządu terytorialnego
  oraz partnerstwa 1 zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu beneficjentów.


3. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na konkurs:
Działanie 11.2 – 46.019.529,90 PLN
Rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi  10% alokacji, tj. 5.113.281,10 PLN
Działanie 11.3 – 68.509.097,10 PLN
Rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi  10% alokacji, tj. 7.612.121,90 PLN

 

4.   Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów ze środków EFRR określony został w Tabeli nr 2 Udział środków Unii Europejskiej w dofinansowaniu zawartej w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ, „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania” (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r. –  wyciąg do pobrania) i uzależniony jest od rodzaju beneficjenta i wynosi:

 • w przypadku państwowych jednostek budżetowych - poziom dofinansowania wynosi 100%, z czego udział środków z EFRR wynosi zawsze 85%.
 • w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków POIiŚ -  poziom dofinansowania wynosi 85% i w całości pochodzi z EFRR.
 • w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie zarówno ze środków POIiŚ jak i dotacji celowej - poziom dofinansowania mieści się w przedziale od 85% do 100%, przy czym udział środków z EFRR w wartości projektu (koszty kwalifikowalne) wynosi zawsze 85%.

 

5.  Kryteria wyboru projektów

Ocena składa się z preselekcji oraz oceny ostatecznej, przeprowadzonych jednocześnie.
W związku z tym wymagane jest składanie pełnej dokumentacji projektowej w momencie naboru wniosków.

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań stanowią załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej, w punkcie: „Zgodność z dokumentami strategicznymi”, zwracamy szczególnie uwagę na konieczność wykazania spójności projektu ze Strategię UE 2020 – kryterium to będzie oceniane zgodnie z listą sprawdzającą (do pobrania).

 

6.  Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 2 kwietnia 2012 do dnia 7 maja 2012 r.

Wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w zamkniętej kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w godzinach 8:15-16:15 na adres:

 

Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

 Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”/ działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” POIiŚ (w zależności od działania)
 • pełna nazwa Wnioskodawcy,
 • adres Wnioskodawcy,
 • tytuł projektu.

O dacie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do MKiDN.

 

7.      Termin rozstrzygnięcia konkursu

Całkowity czas oceny wniosku (tj. na wszystkich etapach oceny) wynosi maksymalnie 100 dni roboczych (70 dni roboczych na ocenę projektu na wszystkich etapach oceny, 30 dni roboczych na uzupełnienie wniosku przez beneficjenta). Termin ten w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą instytucji zarządzającej nie dłużej jednak niż o 30 dni roboczych.

 

8.      Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy

Wnioskodawca w ramach przysługujących środków odwoławczych może wnieść protest oraz odwołanie. Terminy, tryb i warunki wnoszenia środków odwoławczych są określone w dokumencie stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów w ramach PO IiŚ, pn.  „Organizacja systemu oceny i naboru projektów w ramach PO IiŚ”, (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r. -  do pobrania)

Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie. Wszystkie środki odwoławcze wnoszone są do IP, która je rozpatruje, za wyjątkiem odwołania od oceny merytorycznej I i II stopnia, które rozpatruje Instytucja Zarządzająca, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

9.      Dokumenty do pobrania:

Dokumenty aplikacyjne:

Kryteria wyboru projektów – wyciąg dla działania 11.2 i 11.3 POIiŚ (do pobrania .pdf)

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (link)

Dokumenty strategiczne:

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (do pobrania .pdf)
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (do pobrania .pdf)
 • Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 (do pobrania .pdf
 • Uzupełnienie Narodowej Strategii Kultury na lata 2004-2020 (do pobrania .pdf)
 • Komunikat dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (do pobrania .pdf)
 • Komunikat dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego - plan działania (do pobrania .pdf)
 • Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (do pobrania .pdf)
 •  Inicjatywy Flagowe:
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. „Komunikat dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata” (do pobrania .pdf)
 • Komunikat Komisji do parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. „Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020” (do pobrania .pdf

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (do pobrania .pdf)

Aneks z dnia 19 kwietnia do regulaminu konkursu (do pobrania.pdf)

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Działanie 11.2:
- Pan Piotr Giemza, tel. 22 42 10 105,
- Pan Mariusz Pulikowski, tel. 22 42 10 247.

Działanie 11.3:
- Pan Krzysztof Adamczyk, tel. 22 42 10 305,
- Pani Aleksandra Skierkowska, tel. 22 42 10 214,
- Pan Marcin Skrycki, tel. 22 42 10 523.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament  Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel. (22) 42-10-302
Fax . (22) 42 10 3711) Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8 z dnia 24 stycznia 2012 r.), przypis na str. 197, „Partnerstwo rozumiane jako porozumienie co najmniej dwóch samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich wzajemne zobowiązanie się do wspólnej realizacji określonego przedsięwzięcia bądź projektu, które ze względu na swój ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, brak doświadczenia w realizacji danego typu projektów) przekracza możliwości jednego podmiotu.”

Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173689, wizyty:1648321