Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

Cel działania: 

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

 • rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację, restaurację, zachowanie, a także adaptację na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zespołów tych obiektów wraz z ich otoczeniem;
 • zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu);
 • konserwację zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów oraz archiwaliów i zbiorów filmowych;
 • zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem;
 • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizację zabytkowych zasobów bibliotecznych, muzealnych, archiwalnych i zbiorów filmowych;
 • tworzenie wirtualnych instytucji kultury (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych). 

W ramach jednego złożonego projektu beneficjent może łączyć różne typy w/w działań.
Inwestycje budowlano-konserwatorskie w działaniu dotyczą prac prowadzonych w obiektach zabytkowych i ich otoczeniu.

Rodzaje beneficjentów:

 • instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • archiwa państwowe;
 • szkoły artystyczne (dla których organem prowadzącym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego), wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, konserwacji zabytków ruchomych oraz ich zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem;
 • uczelnie artystyczne (nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, konserwacji zabytków ruchomych oraz ich zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem;
 • publiczne uczelnie wyższe inne niż artystyczne wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, konserwacji zabytków ruchomych oraz ich zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem
 • partnerstwa zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu beneficjentów. 

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł (w tym dla partnerstw zawiązanych w celu realizacji projektu). 

Dla projektów dotyczących wyłącznie:

 1. konserwacji zabytków ruchomych;
 2. rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym digitalizacji zabytkowych zasobów bibliotecznych; muzealnych, archiwalnych i zbiorów filmowych;
 3. zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem;
 4. tworzenie wirtualnych instytucji kultury (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych) w tym realizowanych przez partnerstwa projektowe - minimalna wartość projektu wynosi 4 mln zł. 


Ponadto dla wszystkich typów projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych minimalna wartość projektu wynosi 4 mln zł.

Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na działanie 11.1: 

126,91 mln euro.

 

Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173693, wizyty:1648325