Pytania i odpowiedzi

Jak należy rozumieć „rozpoczęcie realizacji projektu” w aspekcie załącznika „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w wytycznych MRR dotyczących kontroli”?

System realizacji POIiŚ dopuszcza finansowanie projektów rozpoczętych lub nawet zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wówczas niezbędna jest ich kontrola, która ma na celu upewnienie się, czy projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie był realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ.Zakres przeprowadzanej kontroli zależy od stopnia zaawansowania finansowego projektu zgodnie ze stanem na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest oświadczenie o poddaniu się kontroli, które będzie załączone do wniosku przez beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.Poprzez termin rozpoczęcia realizacji projektu należy rozumieć, z zastrzeżeniem zasad dotyczących pomocy publicznej, datę poniesienia pierwszego wydatku, który beneficjent planuje zadeklarować we wniosku o płatność jako wydatek kwalifikowalny. Definicja ta również powinna być zastosowana podczas określania okresu kwalifikowania wydatków/okresu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie dla projektu.Natomiast na potrzeby monitorowania stanu przygotowania projektów termin rozpoczęcia realizacji projektu należy wiązać z rzeczowym rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Za datę rozpoczęcia realizacji projektu w tym przypadku można przyjąć datę podpisania umowy w ramach pierwszego zasadniczego kontraktu na roboty, usługi lub dostawy.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825527, wizyty:1312188