Pytania i odpowiedzi

Jakie obowiązkowe elementy powinna posiadać analiza popytu i w jakim horyzoncie czasowym powinna być sporządzona?

Wykonanaanaliza popytu dla danego projektu jest niezbędna, aby wykazać cel planowanego działania oraz potwierdzić istnienie zapotrzebowania na świadczone i proponowane w projekcie usługi kulturalne. Beneficjent, po uzyskaniu unijnej dotacji i wykonaniu zgłoszonego przedsięwzięcia, będzie zobowiązany wykazać osiągnięcie założonych i przyjętych celów projektu. Jeśli te cele nie zostaną osiągnięte, KE będzie żądać zwrotu przyznanych funduszy. Stąd odpowiedzialność za prawidłowe wykonane analizy spoczywa na beneficjencie. Zgodnie z Wytycznymi do przygotowania studium wykonalności p.5 Analiza musi być oparta o obiektywne dane zewnętrzne (np. publikacje GUS, dane jednostek samorządu terytorialnego, itp.). Konieczne jest podanie źródła danych. Może być badanie własne, ale należy je udokumentować. Zgodnie z p. 5.2.1 i 5.2.2 oczekuje się analizy bieżącego i przyszłego popytu zgłaszanego na produkty / usługi objęte projektem.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826289, wizyty:1312949