Pytania i odpowiedzi

Czy zażądanie od wykonawców wykazania się doświadczeniem w realizacji zamówień współfinansowanych z UE zawsze skutkować będzie korektą finansową?

W opinii Komisji Europejskiej postawiony przez Zamawiającego warunek, zgodnie z którym wykonawcy przystępujący do postępowania winni wykazać się realizacją zamówień, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej stanowi naruszenie uczciwej konkurencji, tj. na gruncie prawa polskiego stoi w sprzeczności z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Komisja Europejska zwracała uwagę na tego typu naruszenie już w wynikach audytu z funkcjonowania systemów Funduszu Spójności w zakresie udzielania zamówień publicznych (dostępne w Przewodniku dla Beneficjenta POIiŚ zamieszczonym na stronie internetowej WWW.pois.gov.pl): „W ocenie Komisji Europejskiej wymaganie od wykonawcy aby wykazał się doświadczeniem w realizacji zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej narusza zasadę uczciwej konkurencji. Brak jest podstaw aby ograniczać dostęp do realizacji zamówienia przez wykonawców posiadających doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, które były finansowane z innych środków”. Również zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem (uchwała KIO z dnia 12 listopada 2009 r. sygn. akt KIO/KD 43/09) wymóg wskazujący na posiadanie doświadczenia w realizacji inwestycji finansowanych w oparciu o środki unijne jest niedozwolony. W istotny sposób ogranicza bowiem krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją zamówienia poprzez wyłączenie z ubiegania się o udzielenie zamówienia podmiotów zdolnych do świadczenia określonych usług, acz nieposiadających doświadczenia związanego z określonym źródłem finansowania. Warto podkreślić, że o doświadczeniu decydują inne niż sposób finansowania czynniki (miernikiem doświadczenie mogą być np. wielkość lub złożoność przeprowadzonych inwestycji). W związku z powyższym należy stwierdzić, iż co do zasady każde sformułowanie warunku odnoszące się do posiadania doświadczenie w projektach współfinansowanych z określonego źródła uznane będzie za sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153507, wizyty:1628739