Pytania i odpowiedzi

Kiedy możliwe jest udzielenie zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp?

Z orzecznictwa, jak i doktryny wynika, iż spośród przesłanek wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych szczególnie trudną do udowodnienia jest przesłanka nieprzewidywalności. Oczywiście również w tym przypadku konieczne jest łączne spełnienie wszystkich przesłanek, o których mowa w powyższym przepisie. Odnosząc się do kwestii nieprzewidywalności sytuacji uzasadniającej udzielenie zamówienia dodatkowego, należy przytoczyć, dość bogate w tej kwestii, orzecznictwo. Kiedy więc mamy do czynienia z sytuacją nieprzewidywalną? Po pierwsze należy wskazać, iż „powinna mieć charakter obiektywny i bezwzględny oraz wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego” (uchwała KIO z dn. 25 maja 2010 r., sygn. akt KIO/KD 35/10). Sytuacja taka zachodzi „w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych nie kwalifikujących się wprawdzie jako stan klęski żywiołowej, jednak powodujących konieczność wykonania zamówienia dodatkowego” (uchwała KIO z dn. 9 września 2008 r., sygn. akt KIO/KD 4/08). Z kolei w uchwale KIO z dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygn. Akt KIO/KD 28/10) dodano, iż „nieprzewidywalność wynikać musi z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego”. W tej samej uchwale znaleźć można następującą konstatację: „Nie chodzi zatem o roboty nieprzewidziane na etapie zamówienia podstawowego, ale roboty niemożliwe do przewidzenia, pomimo zachowania należytej staranności”. Ponadto: „Niemożność przewidzenia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego musi mieć charakter obiektywny. Zamawiający nie może powoływać się na ww. przesłankę w sytuacji, gdy na skutek pewnych zaniechań, zaniedbań w rozpoznawaniu zakresu czy charakteru prac powstaje konieczność wykonania innego zakresu czy zmiany jego elementów na inne, niż pierwotnie zakładane” (Informator UZP lipiec 2007, str. 27 - wyniki kontroli). Podobne stanowisko zajmuje KIO w uchwale z dn. 11 lutego 2010 r.: „Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego powinna być bowiem następstwem okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, uwzględniając zobiektywizowaną kategorię należytej staranności, a niestaranność planowania i przygotowania procesu inwestycyjnego nie usprawiedliwiają udzielania zamówień dodatkowych (M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa, 2007, s. 267)” (uchwała KIO z dnia 11 lutego 2010 r., sygn. akt KIO/KD 11/10). Ponadto w uzasadnieniu do wyroku z dnia 22 marca 2010 r. (sygn. akt II SA 2169/99) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził jednoznacznie, że nie jest zamówieniem dodatkowym zamówienie, które należy udzielić na skutek źle przeprowadzonego przez zamawiającego procesu inwestycyjnego. Jak wynika z powyższego zamawiający zobowiązany jest do podejmowania decyzji o udzielaniu zamówień dodatkowych z najwyższą starannością i ostrożnością.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153513, wizyty:1628745