Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku nieuwzględnienia w oszacowaniu wartości zamówień uzupełniających możliwe będzie ich udzielenie?

Jak wynika z przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie wymienione tam przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby możliwe było udzielenie zamówienia uzupełniającego. Pewne wątpliwości budzić może natomiast zestawienie powyższego przepisu z treścią art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Norma ta bowiem, określająca reguły, zgodnie z którymi zamawiający winien dokonać oszacowania wartości zamówienie, wskazuje, iż „jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających”. W związku z powyższym zapisem należy rozważyć, czy obowiązek uwzględnienia zamówień uzupełniających w oszacowaniu wartości zamówienia należy traktować na równi z przesłankami wynikającymi bezpośrednio z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz, jakie konsekwencje mogą dotyczyć wykonawcy, który nie uwzględni zamówień uzupełniających w oszacowaniu wartości, a zamówień tych udzieli. Należy podkreślić, iż zgodnie z obowiązującą wykładnią, przesłanki prowadzące do udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki, traktowane muszą być ściśle, a obok zakazu interpretacji rozszerzającej, można również wysnuć zakaz dokonywania interpretacji zawężającej możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z regulacją ustawową. Przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych winny być traktowane jako wyliczenie enumeratywne, a ich spełnienie upoważnia zamawiającego do udzielenia zamówienia uzupełniającego. Ewentualne naruszenia mogą być natomiast stwierdzone na gruncie właściwego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, a także w zakresie właściwego wypełnienia protokołu postępowania w trybie przetargowym. Należy jednak mieć na uwadze, iż nieuwzględnienie zamówień uzupełniających w oszacowaniu wartości zamówienia może mieć daleko idące konsekwencje, jeżeli spowoduje wybór procedury „krajowej”, w sytuacji, gdy po zsumowaniu wartości zamówienia z zamówieniami uzupełniającymi przetarg powinien zostać przeprowadzony zgodnie z procedurą „unijną”.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143285, wizyty:1618639