Pytania i odpowiedzi

Czy niezamieszczenie w dokumentacji przetargowej wykazu dokumentów, do złożenia których zobowiązani są wykonawcy zagraniczni skutkuje korektą finansową?

Obowiązek żądania przez zamawiającego dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu wyprowadzić można z art. 25 ust. 1, 26 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (wersja obowiązująca). Zgodnie z § 4 tego rozporządzenie, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej złożyć musi stosowne dokumenty, o których mowa w tym przepisie. W zakresie tym stanowisko zajmowała Komisja Europejska, wyrażając, na skutek przeprowadzonych audytów, opinię, iż brak wyliczenia dokumentów, do złożenia których zobowiązani są wykonawcy zagraniczni przy jednoczesnym wskazaniu takich od wykonawców polskich, stanowi naruszenie zasad przejrzystości i równości wykonawców (por. przykład 23 z Przewodnika dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych). Szczególne wątpliwości w zakresie powyższego naruszenia powstały na skutek wydania przez Krajową Izbę Odwoławczą uchwał z dnia 14 stycznia 2011 r. (sygn. akt KIO/KU 108/10) oraz z dnia 23 grudnia 2010 r. (sygn. akt KIO/KU 103/10), gdzie KIO wyraża opinię, iż powyższe nie stanowi naruszenia. Należy jednak wskazać, iż stanowisko KIO nie jest jednolite. W uchwale z dnia 11 lutego 2010 r. (sygn. akt KIO/KD 11/10) stwierdzono: „Odnośnie naruszenia art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów Izba ustaliła, iż Zamawiający ani w treści ogłoszenia, ani w treści SIWZ nie zażądał od wykonawców będących podmiotami zagranicznymi dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, mimo iż taki obowiązek nakłada na niego art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu może być bowiem dokonana jedynie na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę. Tak więc w procedurze prowadzonej powyżej tzw. progów unijnych, a taka procedura występuje w niniejszym stanie faktycznym, żądanie przedłożenia takich dokumentów, dokumentów których zakres wyznacza rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, wydane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, ma charakter obowiązkowy. Zamawiający zobowiązany jest więc do wskazania oświadczeń i dokumentów, jakich żąda na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, już w ogłoszeniu o zamówieniu”. Ponadto należy podkreślić, iż wpisywanie pełnego katalogu dokumentów, żądanych zarówno od wykonawców polskich, jak i zagranicznych, zaleca Instytucja Zarządzająca POIiŚ, której stanowisko odzwierciedla zapatrywania na tę sprawę Komisji Europejskiej (pełną opinię IZ POIiŚ znaleźć można pod adresem http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=22).
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143290, wizyty:1618644