Pytania i odpowiedzi

Jaka powierzchnia obiektu zabytkowego przeznaczona na działalność komercyjną (np. restauracja, hotel i wynajem powierzchni w celach komercyjnych) może zostać uznana za koszt kwalifikowany?

Działalność komercyjna powinna być uznana co do zasady za koszt niekwalifikowalny. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku gdy w ramach projektu przewidziano budowę, rozbudowę, remont, przebudowę, rewaloryzację, konserwację, renowację, restaurację, zachowanie lub adaptację obiektu/ zespołów obiektów z przeznaczeniem na działalność komercyjną (w tym np. prowadzenie kawiarni, restauracji, sklepów lub wynajem powierzchni w celach komercyjnych). Beneficjent powinien wykazać, że realizacja wskazanej (komercyjnej) części projektu jest racjonalna i niezbędna oraz, że jest przedmiotem analizy i oceny przeprowadzonej pod kątem pomocy publicznej. Jednocześnie, w przypadku wątpliwości co do występowania pomocy publicznej w projekcie należy mieć na uwadze następujące fakty:-konieczność indywidualnej notyfikacji projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i wspólnotowymi,-potrzeba uwzględnienia w harmonogramie czasu potrzebnego na dokonanie procesu notyfikacji,-w trakcie procesu notyfikacji możliwa jest znacząca ingerencja Komisji Europejskiej w kształt projektu łącznie ze zmianą wartości dofinansowania.Ponadto należy pamiętać, iż kwestie związane z pomocą publiczna będą analizowane nie tylko na etapie oceny, lecz również będą przedmiotem kontroli realizacji projektu prowadzonej przez właściwe jednostki zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji inwestycji.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2199759, wizyty:1673557