Pytania i odpowiedzi

Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości. Jeśli projekt dotyczy wielu nieruchomości to do każdej nieruchomości powinien być odpis księgi wieczystej? Każda nieruchomość jest własnością innej instytucji. Czy w t

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi partnerstwa, czyli składania wniosku wspólnie przez kilka podmiotów (wytyczne przytoczone w pyt. 40), dopuszcza się dofinansowanie projektów realizowanych na zasadzie partnerstwa projektowego. Partnerami w projekcie mogą być podmioty należące do typów podmiotów, które wymienione sąw Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ 2007 -2013 w katalogach beneficjentów przewidzianych dla poszczególnych działań w ramach priorytetu. Rozumie się, że jeśli projekt dotyczy kilku podmiotów, to podpisana zostanie umowa partnerstwa. Odnośnie potwierdzenia prawnego dysponowania nieruchomościami, na których realizowany ma być projekt, to należy dołączyć wymagane dokumenty dla wszystkich nieruchomości, czyli odpisy z ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości związanych z projektem oraz zbiorcze zestawienie tych dokumentów.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825510, wizyty:1312171