Pytania i odpowiedzi

W Wytycznych MKiDN do przygotowania Studium Wykonalności w przypadku analizy finansowej wskazane jest obliczenie dwóch rodzajów wskaźników – wartości bieżącej netto (NPV) i wewnętrznej stopu zwrotu (IRR) zarówno dla projektu jak i dla kapitału własnego. T

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, wskaźniki FNPV/K oraz FRR/K bezwzględnie należy wyliczyć dla dużych projektów oraz w przypadku projektów realizowanych w strukturzePPP.Jednakże wyliczenie tych wskaźników poszerza finansową perspektywę oceny projektu, jako że celem ustalenia wartości FNPV/K oraz FRR/K jest ustalenie zwrotu i wartości bieżącej kapitału krajowego zainwestowanego w projekt (nie bierze się tu pod uwagę grantu UE). Wskaźnik FNPV/K pozwala określić sumę strumieni pieniężnych wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji danej inwestycji.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153514, wizyty:1628746