Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku gdy korzystanie z dobra kultury, którego dotyczy projekt, jest odpłatne (bilety wstępu), ale przychody z tego tytułu nie pokrywają kosztów operacyjnych projekt należy traktować jako generujący dochód? Czy dochód w tym sensie jest identyfik

Projekt należy traktować jako generujący dochód, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających (np. opłaty za bilety). W tym sensie dochód można identyfikować z przychodem. Metodę luki w finansowaniu dla projektów liczy się, m.in. wtedy, gdy wartość bieżąca przychodów netto (w rozumieniu art. 55 Rozporządzenie Rady WE 1083/2006) dla projektu ma wartość dodatnią, czyli że:Wartość bieżąca przychodów netto = suma zdyskontowanych przychodów minus suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych plus zdyskontowana wartość rezydualna ma wartość dodatnią.W przedmiotowym zapytaniu podano, iż powyższa wartość jest ujemna (choć nie wspomniano nic o wartości rezydualnej), co wskazywałoby na to, iż w tym przypadku nie ma zastosowania metoda luki w finansowaniu.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153495, wizyty:1628727