Pytania i odpowiedzi

Czy możliwe jest zastosowanie (w miejsce wskaźników ERR oraz ENPV) opisowego ujęcia społeczno-ekonomicznych efektów realizacji projektu?

Wskaźniki, o których mowa w pytaniu dotyczą analizy ekonomicznej, wg której najczęściej przeprowadzana jest analiza kosztów i korzyści projektu.Analiza ekonomiczna (wskaźniki ENPV, ERR) przeprowadzana jest na podstawie korekty wyników analizy finansowej o efekty zewnętrzne, fiskalne oraz ceny rozrachunkowe. Wskaźniki ENPV i ERR służą do dokonania oceny ekonomicznej projektu w sposób jednoznaczny i wymierny.Jednakże w przypadku projektów nie zaliczanych do projektów dużych, zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, dopuszcza się, aby analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. Należy wówczas wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu oraz jeśli to możliwe zaprezentować je w kategoriach ilościowych. Ponadto należy wykazać, że realizacja danego projektu stanowi dla społeczeństwa najtańszy wariant.Biorąc pod uwagę powyższe, zaleca się, aby analizę kosztów i korzyści projektów przeprowadzać w drodze analizy ekonomicznej z wyliczeniem wskaźników ENPV i ERR, co wpłynie na jednoznaczność ocenyprojektówpodwzględemekonomicznym.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153497, wizyty:1628729