Pytania i odpowiedzi

Czy jedynymi dopuszczalnymi dokumentami są kosztorysy na podstawie projektu architektonicznego lub kosztorysy na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego? Czy ewentualnie możliwe są inne dokumenty (np. kosztorys obmiarowy na podstawie koncepcji architek

Możliwie najdokładniejsze oszacowanie kosztów projektu ma służyć przede wszystkim samemu wnioskodawcy. W przypadku uzyskanego unijnego dofinansowania, beneficjent otrzyma zwrot kosztów zgodnie z udokumentowanymi poniesionymi rzeczywiście wydatkami, jedynie do wysokości kwoty umowy finansowej. W przypadku zwiększenia kosztów w stosunku do prognozowanych, beneficjent będzie musiał sam sfinansować ewentualną różnicę.Należy oszacować koszty na podstawie posiadanego projektu oraz dopuszczono szacowanie kosztów w oparciu o tzw. program funkcjonalno użytkowy. Szacunek kosztów na podstawie jedynie koncepcji architektonicznej, jest ryzykowny z punktu widzenia beneficjenta, ponieważ dopiero na etapie projektu budowlanego można prawidłowo oszacować rzeczywiste koszty inwestycji. Zakłada się, że przyszły beneficjent składając wniosek o dofinansowanie, jest przygotowany do realizacji projektu w najbliższym czasie i na drugim etapie oceny wniosku będzie już dysponował nie tylko projektem budowlanym, ale także ważnym pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem budowy). Nie dopuszcza się projektów składanych w systemie projektuj i buduj. A więc, jeśli koszty zostaną oszacowane na podstawie jedynie koncepcji architektonicznej, to na drugim etapie oceny, nie będzie możliwości ich skorygowania.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153502, wizyty:1628734