Aktualności

Informacja w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

22-09-2008

Szanowni Państwo,
W związku z interpretacją Instytucji Zarządzającej PO IiŚ dotyczącą kryterium merytorycznego II stopnia "Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska", mówiącą iż ocena projektu według tego kryterium jest niezmiernie istotna dla etapu poprzedzającego podpisanie umowy o dofinansowanie i żeby przedmiotowe kryterium zostało spełnione, niezbędne jest, aby przed podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent udokumentował przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów unijnych, zaleca się poniższe rozwiązania dotyczące spełnienia przedmiotowego kryterium przez projekty podlegające ocenie.
 

Etap I


Na I etapie oceny wniosków istotne jest przedłożenie dokumentów wskazujących na rozpoczęcie procedury przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Spodziewamy się dokumentów takich jak na przykład:

  • kopia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o konieczność wykonywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, czy też określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku gdy wykonanie raportu jest obligatoryjne
  • postanowienie organu o zakresie raportu lub postanowienie o konieczności sporządzenia raportu i jego zakresie, lub postanowienie o braku takiej konieczności
  • opracowanie/opis zawierające informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o: rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia; powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną; rodzaju technologii; ewentualnych wariantach przedsięwzięcia; przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii;  rozwiązaniach chroniących środowisko; rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; itp.
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  • dokumenty wskazujące na rozpoczęcie uzgodnień warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia z właściwymi organami ochrony środowiska lub państwowej inspekcji sanitarnej, lub też same przedmiotowe uzgodnienia (jeśli takie są w posiadaniu wnioskodawcy)

Odnośnie obowiązku załączania do wniosku o dofinansowanie na I etapie „Deklaracji instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000” (zaświadczenia wojewody), informuję, że w przypadku, gdy przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 (ocena habitatowa – art. 6 ust 3 dyrektywy siedliskowej), czy to w ramach odrębnego postępowania środowiskowego (tzw. III grupa przedsięwzięć – art. 46 ust. 1 pkt 2 POŚ) czy w ramach ogólnego postępowania środowiskowego (tzw. I albo II grupa przedsięwzięć – art. 46 ust. 1 pkt 1 POŚ) dokumentem potwierdzającym jej wykonanie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W takiej sytuacji nie ma już potrzeby załączać zaświadczenia wojewody (za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 18 Instrukcji stanowiącej załącznik II do Wytycznych MRR z 3 czerwca 2008 r. w zakresie ooś)! Natomiast zaświadczenie jest konieczne, gdy przedsięwzięcia nie można zaliczyć do żadnej z trzech grup i na podstawie oczywistych cech projektu można stwierdzić, że nie będzie on znacząco oddziaływał na obszar Natura 2000. Natomiast jeżeli dla przedsięwzięcia nie figurującego na liście z I albo II grupy zaistnieje chociażby prawdopodobieństwo, co do znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 to należy wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową.
 
 
Etap II
 
W związku z wprowadzanymi w prawie polskim nowymi rozwiązaniami dotyczącymi przeprowadzania OOŚ, mającymi dostosować prawo polskie do prawa unijnego w tym zakresie, niezbędne będzie posiadanie przez wnioskodawcę pozwoleń na budowę lub ostatecznych, prawidłowo wydanych na podstawie nowej ustawy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzających brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Przedmiotowa decyzja (decyzje) powinna obejmować cały zakres projektu ubiegającego się o dofinansowanie.
Do czasu wprowadzenia nowych przepisów ocena projektów przy ich naborze pod względem zgodności ze wspólnotowym prawem dotyczącym ocen oddziaływania na środowisko przebiegać będzie na podstawie „Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych", mając na uwadze stan realizacyjno-prawny projektów oraz wydane już, ważne pozwolenia na budowę.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1860462, wizyty:1344803