Aktualności

Komunikat dotyczący wejścia w życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

01-12-2008

W związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada br. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem odpowiedzialnym za monitorowanie obszarów Natura 2000 został właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Wymieniona zmiana kompetencji powoduje jednocześnie, że organem właściwym do wydania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wzór stanowi załącznik Ib do Wytycznych MRR z dnia 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych) będzie właśnie regionalny dyrektor ochrony środowiska, który zastąpi działających do tej pory w tym zakresie wojewodę albo dyrektora urzędu morskiego.
 
Nadmienić należy, że zaświadczenia wydane na podstawie wniosków złożonych przez beneficjentów przed dniem 15 listopada 2008 zachowują moc.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173697, wizyty:1648329