Pytania i odpowiedzi

Co należy załączyć w przypadku dokumentów weryfikujących kwalifikowalność wnioskodawcy?

Należy dołączyć statut, o ile jest w posiadaniu wnioskodawcy. W pozostałych przypadkach należy dostarczyć inne dokumenty, z których powinnywynikać m.in. następujące kwestie :- typ beneficjenta (osobowość prawna),- trwałość strukturalna i organizacyjna podmiotu / instytucji (co ma w konsekwencji wpływ na tzw. trwałość projektu),- charakter działalności beneficjenta,- określenie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,określenie sposobu rozliczeń finansowych, w tym czy podmiot może być lub nie, płatnikiem VATZwracamy uwagę, że, oprócz statutu, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć również następujące dokumenty (jeśli dotyczy): umowa partnerstwa zawiązanego w celu realizacji projektu opis działalności kulturalnej prowadzonej w ciągu ostatnich dwóch lat oświadczenie o kwalifikowalności VATumowa/porozumienie/oświadczenie Wnioskodawcy w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826414, wizyty:1313074