Pytania i odpowiedzi

Czy na etapie obliczenia zdyskontowanego dochodu netto nakłady odtworzeniowe powinny być ujmowane po stronie całkowitych nakładów inwestycyjnych, czy też może wraz z kosztami operacyjnymi?

Koszty odtworzeniowe pokazywane w tabelach z przepływami finansowymi inwestycji w okresie referencyjnym powinny być pokazane wraz z kosztami operacyjnymi inwestycji, a więc w tych latach kiedy będą faktyczne ponoszone. Pokazanie tych kosztów wraz z kosztami inwestycji nie byłoby zgodne ze stanem faktycznym. Zwracamy uwagę, że pokazanie tych kosztów wraz z kosztami inwestycji doprowadziłoby do nieprawdziwych wyników przy obliczaniu wskaźników inwestycji (FRR/C, FNPV/C, FRR/K i FNPV/K, ENPV i B/C) gdyż koszty te byłyby dyskontowanie nie w tych latach kiedy będą faktycznie poniesione.Jednakże zgodnie z definicją podaną w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód), nakłady odtworzeniowe są to nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji projektu po zakończeniu jego realizacji, przeznaczone na odtworzenie lub ulepszenie pewnych elementów projektu i powiększające wartość tych elementów majątku powstałego w wyniku realizacji projektu, których dotyczą.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825539, wizyty:1312200