Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z wzorem preliminarza kosztów stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie istnieje konieczność rozbicia każdej kwoty na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane i w ramach każdego z tych rodzajów na koszty netto, VAT i brutto. Jak zatem post

Zgodnie z Wytycznymi do przygotowania STUDIUM WYKONALNOŚCI (Rozdział 8, Podrozdział 8.2) plan finansowania powinien obejmować zarówno wartości brutto jak i netto. Jednocześnie format preliminarza wydatków został zaplanowany w ten sposób, że wydatki brutto zaplanowane w danym roku należy następnie przedstawić w podziale na wydatki kwalifikowane oraz niekwalifikowane. Stąd, w przypadku projektów, w których podatek VAT jest niekwalifikowany, podatek od kwalifikowalnej części działań powinien zostać wykazany w pozycji koszty niekwalifikowane, zaś w pozycji koszty kwalifikowane powinna zostać ujęta wartość netto. Mechanizm wykazywania poszczególnych kwot obrazuje poniższy przykład:Wartość wydatku netto 100000,00 plnWartość wydatku brutto 122000,00 plnWartość podatku VAT 22000,00 plnPrzy założeniu, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym oraz płatności zaplanowane są na cztery kwartłay, pozycja ta powinna zostać wykazana w następujący sposób: Kategoria kosztów Koszt danej pozycji (brutto) Rok I Rok I K1 K2 K3 K4 Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne netto VAT brutto netto VAT brutto wydatek 122 000 30500 30500 30500 30500 100000 0 100000 0 22000 22000
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825508, wizyty:1312169