Pytania i odpowiedzi

Czy możliwa jest taka sytuacja, że beneficjent projektu upoważni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowanych?

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ przewidują, że w uzasadnionych przypadkach beneficjent może wskazać inny podmiot, który również będzie mógł ponosić wydatki kwalifikowalne. W takim przypadku beneficjent dołącza do wniosku o dofinansowanie porozumienie zawarte pomiędzy beneficjentem a danym podmiotem, w którym beneficjent upoważnia dany podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826314, wizyty:1312974