Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z informacjami zawartymi w Podręczniku beneficjenta: "Partnerzy projektu, nie objęci ustawą Prawo zamówień publicznych, stosują procedury zawierania umów analogicznie do tych, do których stosowania zobowiązany jest beneficjent w umowie o dofinans

Zgodnie z wymaganiami, każdy z partnerów, w tym także lider jest zobowiązany do stosowania pzp, tylko w takim zakresie, w jakim go ta właśnie ustawa obliguje. Każdy partner (i lider), który ustawowo nie musi stosować pzp, ma jedynie stosować Wytyczne MRR dla PO IiŚ w tym zakresie.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825534, wizyty:1312195