Pytania i odpowiedzi

Punkt E.2.4. Średni czas zatrudnienia. Jakie (albo gdzie można je znaleźć) kody EPC dla nauczycieli oraz personelu administracyjno-technicznego szkoły oraz jak należy wyliczyć średni czas zatrudnienia nowego personelu, w sytuacji kiedy będzie on zatrudnio

Wskaźnik rezultatu dotyczący stworzonych nowych miejsc pracy odnosi do miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od momentu jego rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. Należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych nowych miejsc pracy. Jest to wartość wskaźnika produktu powiększona o liczbę nowych miejsc pracy, których utworzenie przewiduje beneficjent w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. Wskaźniki horyzontalne służą do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczą umów o dzieło oraz umów zlecenia). Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy muszą być związane bezpośrednio z realizacją projektu, a ich trwałość powinna być przewidywana przez beneficjenta na co najmniej 2 lata. Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC oryg. FTE - Full-time Equivalent), tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów), stosując matematyczne zasady zaokrągleń. Momentem rozpoczęcia biegu okresu trwałości dla nowoutworzonego miejsca pracy, jest moment zawarcia umowy o prace niezależnie od tego, czy umowa została zawarta jeszcze podczas realizacji projektu, czy w okresie do roku od momentu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Dla wskaźników dotyczących utworzenia nowych miejsc pracy jest stosowany dwuletni okres trwałości.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825550, wizyty:1312211