Pytania i odpowiedzi

Proszę o wyjaśnienie wskaźnika produktu w działaniu 11.2 PA Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) mierzona w szt.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, wskaźnik rezultatu dotyczący stworzonych nowych miejsc pracy odnosi do miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od momentu jego rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. Należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych nowych miejsc pracy. Jest to wartość wskaźnika produktu powiększona o liczbę nowych miejsc pracy, których utworzenie przewiduje beneficjent w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. Patrz również odp. 1.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825484, wizyty:1312145