Pytania i odpowiedzi

Czy rezerwa inwestycyjna jest kosztem kwalifikowanym?

Wydatki kwalifikowane w ramach rozliczania projektu, będą to wydatki faktycznie poniesione przez beneficjenta (należy przedstawić stosowne udokumentowanie poniesionych wydatków) orazzgodne z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 2013 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Zgodnie z opisem zamieszczonym w Wytycznych do przygotowania Studium Wykonalności dla projektów w ramach XI priorytetu PO IiŚ, rezerwa inwestycyjna jest uwzględniana przy szacowaniu kosztów, a szacunek kosztów nie przekłada się bezpośrednio na faktycznie poniesione koszty inwestycji, które to jedynie mogą być uznane za kwalifikowalne.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825505, wizyty:1312166