Pytania i odpowiedzi

Czy konieczne jest załączanie do wniosku odpisu z księgi wieczystej, jako dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości? Czy może być to inny dokument?

Nie. Zgodnie z listą załączników dla I etapu oceny, w ramach konkursu dla XI priorytetu PO IiŚ, możliwe jest złożenie jedynie projektu dotyczącego nieruchomości, które posiadają aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź też potwierdzenie złożenia wniosku do właściwego sądu o wpis do księgi wieczystej. W takim przypadku dostarczenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej będzie wymagane na II etapie oceny projektu.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143308, wizyty:1618662