Pytania i odpowiedzi

Czy koszty nadzoru nad realizacją projektu są kosztami kwalifikowanymi?

Beneficjent może rozliczyć jako kwalifikowane m.in. wydatki ponoszone na nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Można rozliczyć koszty pracowników własnych, ale zatrudnionych wyłącznie dla celów przedmiotowego projektu, czyli np. na umowę - zlecenie z opisanym zakresem dla danego projektu. Można także zawrzeć umowę z firmą inżynierską, która będzie inwestorem zastępczym lub tzw. inżynierem kontraktu. Aby koszty takich kontraktów, można było uznać za kwalifikowane, umowy muszą być zawarte zgodnie z zasadami pzp (jeśli te zasady dotyczą danego beneficjenta). W przypadku gdy podmiot nie jest zobligowany do stosowania prawa zamówień publicznych, należy spełnić minimalne kryteria transparentności wydatków, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla wszystkich podmiotów gospodarczych, opisane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nadzór autorski nad realizacją projektumoże być uznany za kwalifikowany, jeśli np. został zapisany w umowie o wykonanie projektu. Jeśli ma to być zlecenie odrębne, to należy uzasadnić konieczność takiego odrębnego kontraktu oraz co najmniej, dokonać analizy rynkowej przewidzianych kosztów.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825590, wizyty:1312251