Pytania i odpowiedzi

Czy możemy występować do innych funduszy/programów o dofinansowanie/zrefundowanie zakresu projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie?

Nie. Można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu lub jego poszczególnych elementów tylko z jednego funduszu/programu. Jest to związane z przestrzeganiem zasady zakazu podwójnego finansowania, omówionej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826351, wizyty:1313011