Aktualności

Zalecenie Instytucji Zarządzającej PO IiŚ dotyczące przygotowania projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków PO IiŚ

12-08-2008

W ramach szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego dotyczącego projektów infrastrukturalnych beneficjent zleca wykonanie m.in. raportu o oddziaływaniu na środowisko (o ile przepis tak stanowi bądź właściwy organ nakaże jego sporządzenie) oraz projektu budowlanego. Ze względu na ewentualną możliwość wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska (rzetelne sporządzenie raportu uwzględniającego wszystkie zagrożenia dla środowiska oraz proponowane działania zapobiegawcze i minimalizujące) oraz oczekiwaniami inwestora w stosunku do projektanta budowlanego w zakresie ograniczania kosztów przedsięwzięcia, w ocenie Instytucji Zarządzającej pożądane jest, aby wykonania obu dokumentów nie zlecać w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1860461, wizyty:1344802